Arduino Şifre Sistemi 16×2 LCD 4×4 Keypad

Arduino Şifre Sistemi

İyi günler,

Bu makalemizde daha evvel YouTube kanalımızdan paylaştığımız Arduino şifre sisteminin kodlarını sizlere sunacağız. Mevcut uygulamada kullanılan elemanların temini ile Arduino IDE yazılımına aşağıdaki kodları yükleyerek çalıştırabilirsiniz.

Gerekli Devre Elemanları

 • Arduino Uno R3 Mikro Denetleyici
 • 16×2 LCD Ekran
 • 4×4 Keypad
 • Yeteri kadar jumper kablo
 • Buzzer (Ses üretmek için)

Çalışma Görüntüsü

Kodlama

[php]

#include <Keypad.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>

#define Password_Lenght 5

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
char Data[Password_Lenght];
char Master[Password_Lenght] = "1234";
byte data_count = 0, master_count = 0;
bool Pass_is_good;
char customKey;

const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
{‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘a’},
{‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘b’},
{‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘c’},
{‘*’, ‘0’, ‘#’, ‘d’}
};

byte rowPins[ROWS] = {
7, 6, A5, A4
};
byte colPins[COLS] = {
A3, A2, A1, A0
};

Keypad customKeypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); //initialize an instance of class NewKeypad

void setup()
{
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);

Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Hosgeldiniz");
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.print("Sifreyi giriniz:");
//delay(2000);

}

int parolaDurum = 0;
int birinciYolKontrol = 0;
void loop()
{
parolaKontrol();
if (parolaDurum == 1) {

customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey)
{
tone(5, 450);
delay(200);
noTone(5);

if (customKey == ‘1’)
{
if (birinciYolKontrol == 0)
{
lcd.clear();
lcd.print("1.yol aktif");
digitalWrite(2, HIGH);
birinciYolKontrol = 1;
}
else
{
lcd.clear();
lcd.print("1.yol pasif");
digitalWrite(2, LOW);
birinciYolKontrol=0;
}
}
if (customKey == ‘2’)
{
lcd.clear();
lcd.print("2.yol aktif");
digitalWrite(3, HIGH);
}

if (customKey == ‘5’)
{
lcd.clear();
lcd.print("2.yol pasif");
digitalWrite(3, LOW);
}
if (customKey == ‘3’)
{
lcd.clear();
lcd.print("3.yol aktif");
digitalWrite(4, HIGH);
}

if (customKey == ‘6’)
{
lcd.clear();
lcd.print("3.yol pasif");
digitalWrite(4, LOW);
}
if (customKey == ‘#’)
{
asm volatile (" jmp 0");
}
}
}
else if (parolaDurum == 2) {
lcd.clear();
lcd.print("Sistemi kapatin!");
tone(5, 250);
delay(300);
noTone(5);
delay(100);
}
}

void parolaKontrol()
{
if (parolaDurum == 0)
{

customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey)
{
Data[data_count] = customKey;
lcd.setCursor(data_count, 1);
lcd.print(customKey);
Serial.print(Data[data_count]);
data_count++;
tone(5, 450);
delay(200);
noTone(5);
}

if (data_count == Password_Lenght – 1)
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Sifre ");

if (!strcmp(Data, Master)) { // equal to (strcmp(Data, Master) == 0)
lcd.print("dogru.");
dogruSesiCal();
parolaDurum = 1;
}
else {
lcd.print("yanlis.");
tone(5, 750);
delay(500);
noTone(5);
parolaDurum = 2;
}
delay(2000);
lcd.clear();
clearData();

}
}
}
void clearData()
{
while (data_count != 0)
{
Data[data_count–] = 0;
}
return;
}

void dogruSesiCal()
{
tone(5, 150);
delay(100);
tone(5, 250);
delay(100);
tone(5, 350);
delay(100);
tone(5, 450);
delay(100);
noTone(5);
}

[/php]

Bilgisayar Donanım ve Yazılım Kontrol Sistemi

Bilgisayar Donanım ve Yazılım Kontrol Sistemi

İyi günler,

Bilgisayar donanım parçalarının (anakart, BIOS, işlemci, bellek, sürücü, ekran kartı) üretici, seri numarası, kapasite, versiyon ve çeşitlerinin görüntülenebileceği; işlemci, bellek ve sabit disk sürücüsünün anlık olarak performans ve kapasite değerlerinin gözlemlenebileceği Bilgisayar Donanım ve Yazılım Kontrol Sistemi tasarladık. İyi kullanımlar.

Kullanılan Sistem ve Özellikler 

 • Microsoft Visual Studio 2010 programı,
 • Devexpress Entegresi (Minimum 14.1 sürümü),
 • System.Management kütüphanesi.

Kullanılan Componentler

 • Devexpress GaugeControl (4 tane)
 • Listbox (1 tane)
 • Timer (1 tane)
 • Performans Counter (2 tane)

Kodlama

[php]

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Management;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace CSharpDonanimBirimleriKontrolProgrami
{
public partial class Form1 : Form
{
[DllImport("kernel32.dll")]
public static extern void GlobalMemoryStatusEx
(ref MEMORYSTATUSEX memory);
[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Auto)]
public struct MEMORYSTATUSEX
{
public uint dwLength;
public uint dwMemoryLoad;
public ulong ullTotalPhys;
public ulong ullAvailPhys;
public ulong ullTotalPageFile;
public ulong ullAvailPageFile;
public ulong ullTotalVirtual;
public ulong ullAvailVirtual;
public ulong ullAvailExtendedVirtual;
}

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
sistemBilgileri();
islemci();
bellek();
diskc();
diskd();
}

private void sistemBilgileri()
{
string[] sistemTabloAdi = { "Processor", "BaseBoard", "DiskDrive", "VideoController", "PhysicalMedia", "BIOS", "OperatingSystem" };
string[] sistemIcerik = { "ProcessorId", "Product", "Manufacturer", "Signature", "Caption", "SerialNumber", "Version" };
for (int i = 0; i &lt; sistemTabloAdi.Length; i++)
{
for (int j = 0; j &lt; sistemIcerik.Length; j++)
{
ManagementObjectSearcher MOS = new ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_" + sistemTabloAdi[i]);
foreach (ManagementObject MO in MOS.Get())
{
try
{
listBoxSistemBilgileri.Items.Add(sistemTabloAdi[i] + " – " + sistemIcerik[j] + ":" + MO[sistemIcerik[j]]);
}
catch (Exception)
{
}
}
}
listBoxSistemBilgileri.Items.Add("————————-");
}
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
sifirla();
arcScaleNeedleComponent1.Value = Convert.ToInt16(performanceCounter1.NextValue());
label15.Text = "%" + arcScaleNeedleComponent1.Value.ToString();
int okunan = Convert.ToInt16(performanceCounter2.NextValue());
int sonuc = (toplamBellek – okunan) * 100 / toplamBellek;
arcScaleNeedleComponent2.Value = sonuc;
label16.Text = "%" + sonuc.ToString();
}
private void islemci()
{
ManagementClass cpu = new ManagementClass("Win32_Processor");
ManagementObjectCollection cpu_bilgileri = cpu.GetInstances();
foreach (ManagementObject islemci in cpu_bilgileri)
{
labelİslemciMarka.Text = islemci.Properties["Name"].Value.ToString();
labelİslemciSistem.Text = islemci.Properties["DataWidth"].Value.ToString() + " Bit";
labelİslemciCekirdek.Text = islemci.Properties["NumberOfLogicalProcessors"].Value.ToString() + " Çekirdek";
double max = Convert.ToDouble(islemci.Properties["MaxClockSpeed"].Value);
max = max / 1000;
max = Math.Round(max, 2);
labelİslemciHiz.Text = max.ToString() + " GHz";
}
}
int toplamBellek;
private void bellek()
{
ManagementClass ram = new ManagementClass("Win32_PhysicalMemory");
ManagementObjectCollection ram_bilgileri = ram.GetInstances();
foreach (ManagementObject bellek in ram_bilgileri)
{
labelRamMarka.Text = bellek.Properties["Manufacturer"].Value.ToString();
}
MEMORYSTATUSEX memory = new MEMORYSTATUSEX();
memory.dwLength = 64;
GlobalMemoryStatusEx(ref memory);
double toplam = Convert.ToDouble((memory.ullTotalPhys / (1024 * 1024)));
toplam = toplam / 1024;
toplam = Math.Round(toplam, 2);
toplamBellek = Convert.ToInt16(toplam) * 1024;
labelRamKullan.Text = toplam.ToString() + " GB";
double bos = (memory.ullAvailPhys / (1024 * 1024));
bos = bos / 1024;
bos = Math.Round(bos, 2);
labelRamToplam.Text = bos + " GB";
}
double dtoplam, dbos, cbos, ctoplam, cdolu, ddolu;
private void diskc()
{
ManagementObjectSearcher c = new ManagementObjectSearcher
("Select FreeSpace,Size from Win32_LogicalDisk where DriveType=3 and Name=’C:’ ");
foreach (ManagementObject disk_c in c.Get())
{
ctoplam = Convert.ToDouble(disk_c["Size"]) / (1024 * 1024 * 1024);
ctoplam = Math.Round(ctoplam, 2);
labelC_Toplam.Text = ctoplam.ToString();
cbos = Convert.ToDouble(disk_c["FreeSpace"]) / (1024 * 1024 * 1024);
cbos = Math.Round(cbos, 2);
labelC_Dolu.Text = cbos.ToString() + " GB";
cdolu = ctoplam – cbos;
labelC_Bos.Text = cdolu.ToString();
double yuzde = (cbos / ctoplam) * 100;
arcScaleComponent3.Value = (int)yuzde;
label17.Text = "%" + (int)yuzde;
}
}
private void diskd()
{
ManagementObjectSearcher c = new ManagementObjectSearcher
("Select FreeSpace,Size from Win32_LogicalDisk where DriveType=3 and Name=’D:’ ");
foreach (ManagementObject disk_c in c.Get())
{
dtoplam = Convert.ToDouble(disk_c["Size"]) / (1024 * 1024 * 1024);
dtoplam = Math.Round(dtoplam, 2);
labelD_Toplam.Text = dtoplam.ToString();
dbos = Convert.ToDouble(disk_c["FreeSpace"]) / (1024 * 1024 * 1024);
dbos = Math.Round(dbos, 2);
labelD_Dolu.Text = dbos.ToString() + " GB";
ddolu = dtoplam – dbos;
labelD_Bos.Text = ddolu.ToString();
double yuzde = (dbos / dtoplam) * 100;
arcScaleNeedleComponent4.Value = (int)yuzde;
label18.Text = "%" + (int)yuzde;
}
}
private void sifirla()
{
arcScaleNeedleComponent1.Value = 0;
arcScaleNeedleComponent2.Value = 0;
}

private void label19_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start("www.kodbankasi.gen.tr");
}
}
}

[/php]

Kaynaklar
Programın hazırlanmasında “Microsoft Win32_Processor class” makalesinden, kodlamamerkezi.com’dan yararlanılmıştır.

Ekran Görüntüsü

csharp-bilgisayar-donanim-ve-yazilim-kontrol-sistemi

İndirme Bağlantısı

C# Bilgisayar Donanım ve Yazılım Kontrol Sistemi indir

Circular (Dairesel) ProgressBar Kullanımı

Circular Progress Bar Ekran Görüntüsü

İyi günler,

Bu yazımızda Visual Studio componentlerinden progressBar ın dairesel versiyonu olan Circular ProgressBar’ı tanıtacağız. Circular ProgressBar’ın gerekli olan dll leri Visual Studio içerisinde bulunmamaktadır. Bu nedenle ilk olarak Circual ProgressBar’ın dll dosyasını indirip Visual Studio programınıza, toolbox üzerinde sağa tıklayıp Choose Items’ı seçerek browse seçeneğiyle dahil etmeniz gerekmektedir(Gerekli olan dll dosyası yazı sonundadır).

Gerekli olan dll dosyasını ekleme işlemi tamamlandıktan sonra CircularProgressBar component i toolbox üzerine gelecektir. Toolbox üzerinden bu component i windows forma ekledikten sonra seçip F4 (veya sağ tık/Properties) diyerek componentin properties ini (özelliklerini) gözleyebilir veya değişiklik yapabilirsiniz.

Circular ProgressBar Properties Seçeneklerinden Bazıları

Properties seçeneklerinin hemen hemen bir çoğu diğer componentler ile aynıdır. O açıdan Circular Progress Bar’ın kendine has özelliklerine yer verilmeye çalışılmıştır.

 • AnimationSpeed: Animasyonun hızını belirleyebilirsiniz (Varsayılan 500’dür).
 • MarqueeAnimationSpeed: Çerçeve doldurma animasyon hızını belirleyebilirsiniz (Varsayılan 2000’dir).
 • Maximum: Ulaşacağı maksimum değeri belirleyebilirsiniz (Varsayılan 100’dür).
 • Minimum: Başlangıç değerini belirleyebilirsiniz (Varsayılan 0’dır).
 • Step: Minimum ile maximum değerleri arasında oluşturulan adımlardır (Varsayılan 10’dur).
 • Style: ProgressBar’ın stilini ifade etmektedir. Üç ayrı option vardır: Blocks, Contiunous, Marquee. Marquee seçeneği ilk iki stilden farklı olarak steplerin ilerlemesi sürerken aynı zamanda progressBar ı döndürmeye devam etmektedir.
 • StartAngle: Bu seçenek de minimum değerin bulunacağı açıyı ifade etmektedir (Varsayılan 270’dir).

Ekran Görüntüsü

Circular Progress Bar Ekran Görüntüsü
Circular Progress Bar Ekran Görüntüsü

Örnek Kodlama

[php] int i=0;
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
circularProgressBar1.Value = i;
i++;
}
[/php]

İndirme Bağlantısı
Circular Progress Bar dll dosyası indir

Componenti yükledikten sonra aminasyonal görüntüyü elde edemiyorsanız veya çalıştıramıyorsanız indirdiğiniz klasör içerisindeki Animation dll dosyasını referans olarak solution a ekleyiniz.

İyi kullanımlar,

Kodbankasi.gen.tr

C# Arduino Hava Durumu Programı

C# Arduino Hava Durumu Programı

İyi günler,

Bu projemizde sizlere Arduino Uno R3 mikro denetleyici ile kontrol edilebilen DHT11 ısı, nem ve sıcaklık sensörünün, C# ile hazırlanan bir masaüstü program tarafından kontrolünü anlatacağız. Projenin somut çıktısı gerçek zamanlı hava durumu ölçümleri sağlamakta olup, sıcaklık, nem değerleri, basınç ve çiğ oluşma noktası gibi değerlerin tümünü gerçek zamanlı olarak ölçebilmenize olanak sağlayacaktır.

Gerekli Malzemeler

 • Arduino Uno R3 mikro denetleyici (Farklı mikro denetleyiciler de kullanılabilir)
 • DHT11 Sensörü
 • Breadboard (yeterli büyüklükte)
 • Yeteri kadar jumper (Sensör ile mikro denetleyici arasında bağlantı kurmak için)

Program Hazırlığında Kullanılan Sistem ve Özellikler

 • Arduino IDE
 • Microsoft Visual Studio 2010 Programı
 • Devexpress Entegresi (tema, control ve componentler için)

Kullanılan Componentler

Devre Çizimi

Arduino DHT11 devre çizimi
Arduino DHT11 Devre Çizimi

Arduino IDE Üzerinden Yapılması Gereken Kodlama

[php]
// Kodbankasi.gen.tr
#include <dht11.h> // dht11 kütüphanesini ekliyoruz.
#define DHT11PIN 4 // DHT11PIN olarak Dijital 4 pini belirliyoruz.
dht11 DHT11;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // Seri iletişimi başlatıyoruz.
}
void loop()
{
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
Serial.println(DHT11.dewPoint(), 2);
delay(2000);
}
[/php]

Visual Studio Programı Üzerinden Yapılması Gereken Kodlama

[php]
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
try
{
serialPort1.PortName = "COM1";
serialPort1.BaudRate = 9600;
serialPort1.Open();
}
catch (Exception)
{
}
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
try
{
string metin = serialPort1.ReadExisting();
metin += richTextBox1.Text;
richTextBox1.Text = metin;
linearScaleLevelComponent2.Value = Convert.ToInt16(richTextBox1.Lines[0]);//nem
linearScaleLevelComponent1.Value = Convert.ToInt16(richTextBox1.Lines[1]);//sıcaklık
linearScaleLevelComponent3.Value = Convert.ToInt16(richTextBox1.Lines[2]);//çiğ oluşma noktası
}
catch (Exception)
{
}
}
[/php]

Ekran Görüntüsü

C# Arduino Hava Durumu Programı

Hazırlanılan programın kaynak kodları ve hazırlanış şekilleri detaylı olarak makalemizde anlatılmıştır. Aklınıza takılan her noktada sorularınızı beklemekteyiz.

İyi kullanımlar dileriz,

Kodbankasi.gen.tr

Okullar İçin Dijital Pano Uygulaması

Okullar için dijital pano uygulaması

 

İyi günler,

Eğitim sistemimizde yer alan Fatih Projesi ile okullarımız teknolojik açıdan tam donanımlı hale getirilmektedir.  Birçok okul kendi içinde yeniliklere başlamıştır. Son yılların modası haline gelen, genel itibariyle okulun ilk koridorunda bulunan dijital panolar şık bir görünüm kattığından yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu panoların oluşturulması için sahip olunan lcd ekrana ya da etkileşimli tahtaya dijital pano uygulaması yüklenerek hizmet sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu programların ücretli satılanları makul fiyatlarda olmadığından tercih edilmemekte ve ücretsiz olanları da sabit görünümde olup, kaynak kodlarına erişilmediğinden üzerinde hiçbir değişiklik yapılamamaktadır. Bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak bir dijital pano uygulaması geliştirmeyi düşündük ve Türk Eğitim Sistemi’nin kıymetli kurumlarına armağan etme gereğini kendimizde hissettik. Kutlu olsun!

Programın Avantajları:

 • Asla reklam içermez. (Adil olma ve emeğe saygı açısından sitemizin bilgileri mevcuttur.)
 • Asla farklı kaynaklara yönlendirilmez.
 • Asla casus yazılım veya zararlı kod içermez.
 • Açık kaynak kodlu olması sebebiyle kontrolü ve takibi rahattır.
 • Gerekli uygulama dosyası indirildikten sonra sistem gereksinimleri mevcutsa kurulum gerektirmeden kullanılabilir.
 • Geliştirilmeye her zaman açıktır. (Açık kodlu)
 • Özgün yazılımdır. Telif hakkı veya lisans gerektirmez. (Adil olma ve emeğe saygı açısından site bilgilerinin korunması beklenir.)

Programın Hazırlığında Kullanılan Sistem ve Özellikler:

 • Visual Studio 2010 programı,
 • C# 4.0 programlama dili,
 • .Net Framework 4.0

Sistem Gereksinimleri:

 • Net Framework 4.0 (minimum)

Program İçeriği:

 • Okul adı değiştirilebilir.
 • Haftanın her günü için nöbetçi öğretmenlerin bilgisi girilebilir ve listelenebilir.
 • Günün Sözü bölümü aracılığıyla her gün farklı bir söz eklenebilir.
 • Tarihte Bugün bölümü aracılığıyla güne özel tarihi bilgiler eklenebilir.
 • Duyurular bölümünde okulun duyurularına yer verilebilir (Kayan yazı şeklinde ekrana yansımaktadır).
 • Ders saatleri eklenebilir(Toplam 12 ders saati olduğu varsayılarak hazırlanmıştır).
 • Programda kullanılan okul adı, kişi adları, fotoğraflar ve ders bilgileri tamamen örnek amaçlıdır. Gerçek kişi ya da kurumlarla bağlantısı bulunmamaktadır.

Program Gelişimi İle İlgili Tavsiyeler:

 • Programda veritabanı kullanılmamıştır. Bunun yerine SettingsFile’dan yararlanılarak bilgiler muhafaza edilmektedir(Güvenlik gerektiren veriler içermediği için alandan tasarruf edilmesi ve performansın iyi olması düşünülmüştür.). Gerekirse veritabanı bağlantısı yapabilirsiniz.
 • Hava durumu, son dakika haberleri gibi veriler programa dahil edebilirsiniz.
 • Arayüz resmi ve kodları sunulduğu için istenilen şekil ve özelliğe dönüştürebilirsiniz. Ancak programı her ne şekle dönüştürürseniz dönüştürün, lütfen Şanlı Bayrağımız her haliyle programda yerini alsın.

Ekran Görüntüleri:

 

Programın Dosyaları:

İndirmek için tıklayınız: Okullar İçin Dijital Pano Uygulaması indir

 

Arduino ile Ultrasonik Mesafe Sensör Kullanımı

Arduino Ultrasonik Sensör Kullanımı

İyi günler,

Bu makalemizde Arduino ile kullanılabilen Ultrasonik mesafe ölçüm sensörünün kullanımını ve örnek uygulamasını tanıtacağız.

Gerekli Olan Malzemeler:

 • 1 Ad. Arduino Uno Mikrodenetleyici
 • 1 Ad. HC-SR04 Ultrasonik Sensör
 • Yeteri kadar erkek-erkek jumper kablo

Gerekli Olan Yazılım, Sistem veya Özellikler:

 • Arduino IDE yazılımı

Devre Şeması:

Arduino Ultrasonik Sensör Kullanımı

Arduino Ultrasonik Sensör Kullanımı

 

Örnek Kod:

#define trigPin 10
#define echoPin 11
void setup() {
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
}
void loop() {
long sure, mesafe;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
mesafe = (sure/2) / 29.1;
   if (mesafe > 200 || mesafe < 0){
   Serial.println(“Menzil dışına çıkıldı!”);
   }
   else {
   Serial.print(mesafe);
   Serial.println(” cm”);
   }
delay(200);
}

Arduino ile 16×2 Lcd Ekran Kullanımı

Arduino 16x2 Lcd Ekran Kullanımı

İyi günler,

Bu makalemizde Arduino Uno mikrodenetleyici ile 16×2 Lcd ekran kullanımını ve kodlamasını sizlere sunacağız.

Gerekli Olan Malzemeler:

 • 1 Ad. Arduino Uno Mikrodenetleyici
 • 1 Ad. Breadboard (Düzenli bir devre kurulumu açısından işe yarar. Breadboard kullanmadan da devreyi kurabilirsiniz.)
 • 2 Ad. 10K Potansiyometre (Kontrast ve ekran parlaklık ayarı için kullanılmaktadır. Şayet kullanmak istemiyorsanız potansiyometreye giden Lcd çıkışlarını +5v ye bağlayabilirsiniz.)
 • Yeteri kadar erkek-erkek jumper kablo (Zil teli veya daha farklı malzemeler ile de bağlantıyı yapabilirsiniz. Bizler uygulamalarımızda kolaylık açısından erkek-erkek jumper kullanmaktayız.)

Gerekli Olan Yazılım, Sistem veya Özellikler:

 • Arduino IDE yazılımı
 • LiquidCrystal kütüphanesi

Devre Şeması:

Arduino 16x2 Lcd Ekran Kullanımı
Arduino 16×2 Lcd Ekran Kullanımı

 

Devre şemasına uygun şekilde bağlantıları tamamladıktan sonra Arduino IDE yazılımını açarak aşağıdaki örnek kodları mikrodenetleyiciye yükleyiniz.

Örnek Kod:

[php]
#include <LiquidCrystal.h>;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
voidsetup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Kodbankasi.gen.tr");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("16×2 Lcd Ornegi");
void loop() {
}
[/php]

 

Arduino ile Kullanılabilen Sensörler

Sensör Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

İyi günler,

Bu yazımızda sizlere Arduino ile kullanılabilen sensör (alglayıcı) çeşitlerinin bir kısmını tanıtacağız.

Sıcaklık / Nem Sensörleri

 • LM35
 • DHT11 ısı ve nem sensörü
 • DHT21 ısı ve nem sensörü
 • DHT22 ısı ve nem sensörü
 • DS18B20 su geçirmez dijital ısı sensörü

Çizgi / Cisim / Mesafe Sensörleri

 • HC-SR04 Ultrasonic mesafe sensörü
 • HC-SR501 ayarlanabilir IR hareket algılama sensörü
 • SC0072 mini PIR hareket algılama sensörü

Gaz Sensörleri

 • MQ2 yanıcı gaz, sigara dumanı sensörü
 • MQ3 alkol gaz sensörü
 • MQ4 metan gaz sensörü
 • MQ5 LPG/propan gaz sensörü
 • MQ6 LPG/propan/izobütan gaz sensörü
 • MQ7 karbonmonoksit gaz sensörü
 • MQ137 amonyak algılayıcı sensör

Işık / Renk Sensörleri

 • TCS3200 renk algılama sensörü
 • Flame Sensor – ateş algılayıcı sensör
 • LDR ışık sensörü (fotosensör)

İvmeölçer / Jiroskop Sensörleri

 • ADXL-345 Eksen – ivmeölçer sensör
 • MMA8452-3 eksen – ivmeölçer sensör

Biyometrik / Medikal Sensörler

 • Klipsli nabız ölçer sensör
 • Parmak nabız ölçer sensör
 • Grove parmak klipsi ile kalp atış hızı sensörü

Kuvvet / Titreşim / Eğim Sensörleri

 • Piezo Disk titreşim sensörü
 • 0.25″ kuvvete duyarlı dairesel sensör
 • Yaylı titreşim sensörü
 • 2.2″ flex sensör

Voltaj / Akım Sensörü

 • ACS712 Akım sensörü
 • SCT-013 AC akım sensörü

Basınç / Pusula

 • BMP180 dijital hava basınç sensörü
 • LPS331AP basınç/irtifa sensörü

Diğer Sensörler

 • Su seviyesi / yağmur sensörü
 • Toprak nem algılama sensörü
 • Ağırlık sensörü
 • Su akış ve hidrolik basınç sensörü
 • Rüzgar hız ölçüm sensörleri
 • Optik toz sensörü
 • Ses algılama sensörü

Sensörlerin ne olduğu ve hangi amaçlarla kullanıldığı ile ilgili makalemizi okumak için tıklayınız.

Tanıtılan bu sensörlerin kullanım şekilleri ve örnek uygulamaları bir sonraki makalelerimizde tanıtılacaktır.